top of page

ลงทะเบียน
Comsission

ลงทะเบียนรับค่าคอมมิชชั่นภายในเดือนที่ลูกค้าผ่าตัด และจะได้รับค่าคอมมิชชั่นวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือภายใน 45 วันทำการ

โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี

Korea City View

คลินิกไทย

Royal Barge Procession
bottom of page