top of page

3 ข้อที่ควรเช็ค ก่อนทำศัลยกรรมปรับโครงหน้า

ก่อนการศัลยกรรมปรับโครงหน้าที่ควรเช็คมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

1. ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ความต้องการที่แท้จริง ในการทำศัลยกรรมแก้ไขใบหน้า แพทย์จะทำการ X-Ray เพื่อตรวจเช็คโครงหน้า ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกความกว้างของใบหน้า แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือ การตรวจดูโครงสร้างที่ละเอียด เช่น ความหนา ความสูง รวมถึงความสมดุลของกระดูก โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า

2. ตรวจเช็คสภาพร่างกายผู้ป่วยโดยทำการตรวจเลือด เพื่อเช็คภาวะโลหิตจาง ระบบการทำงานของตับ การแข็งตัวของเลือด และตรวจการทำงานของปอดโดยการ X-ray ถึงแม้ว่า วิธีการทดสอบทั้งหมดจะมีความสำคัญก็ตาม สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ การใช้วิธีการผ่าตัดที่เหมาะกับใบหน้า และตรงตามความต้องการของผู้ป่วย

3.การผ่าตัดส่วนใหญ่มักทำหลังจากอายุ 16 ปี เนื่องจากกระดูกขากรรไกรมีการเจริบเติบโตเต็มที่ การผ่าตัดทำภายใต้ยาสลบทั่วไป ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัวดลอดการผ่าตัดโดยวิสัญญีแพทย์ การผ่าตัดกินเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อการผ่าตัดหนึ่งขากรรไกร หากผ่าตัดหลายตำแหน่งอาจต้องใช้เวลาการผ่าตัดเพิ่มขึ้นกับชนิดการผ่าตัด แผลผ่าตัด ทำภายในช่องปากบริเวณเยื่อบุในปาก ทำให้หลีกเลี่ยงการเกิดแผลเป็นบริเวณใบหน้าได้

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://page.line.me/694ldqst

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
GET THE Beauty (2).png
bottom of page