top of page
  • หลังจากการตรวจประเมินผลและวางแผนเฉพาะบุคคลแล้ว จะทำการตัดไขมัน และกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป จากนั้นจึงเย็บเพื่อสร้างแนวตาสองชั้นขึ้นมา

ราคาศัลยกรรมตาสองชั้น(แก้)+ปรับกล้ามเนื้อตา

₩5,500,000ราคา
  • ท่านสามารถขอรับส่วนลดเพิ่มได้ที่ LINE @oppame หรือคลิก เพิ่มเพื่อน

bottom of page